Misja

Realizując oczekiwania Klientów, spółka dąży do dostarczenia wyrobów i usług spełniających coraz wyższe standardy jakościowe, środowiskowe i bhp przy uwzględnieniu oszacowanych ryzyk i szans.

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA – ISO 9001, ISO 14001, PN 18001

Osiągnięcie powyższej misji zapewnia realizacja określonych celów i zadań dla wszystkich pracowników Firmy. Cele strategiczne, które są ich podstawą umożliwiają stworzenie wizerunku rzetelnego i godnego zaufania partnera.

Należą do nich:

 • produkowanie wyrobów i świadczenie usług na najwyższym poziomie,
 • poszerzanie rynku zbytu oferowanych wyrobów i usług,
 • podnoszenie standardów obsługi Klientów,
 • ciągły postęp techniczny i organizacyjny.

Wyznaczone cele realizujemy poprzez:

 • prowadzenie procesów i świadczenie usług w nadzorowanych warunkach zapewniających zaplanowaną jakość oraz bezpieczeństwo użytkowania,
 • racjonalne korzystanie ze środowiska i ograniczanie szkodliwego wpływu na otoczenie przy jednoczesnym spełnieniu naszych zobowiązań dotyczących zgodności,
 • usuwanie zagrożeń i kontrolowanie ryzyka,
 • spełnianie wymagań przepisów prawa i norm,
 • stałe kształcenie, szkolenie i motywowanie naszych pracowników oraz osoby pracujące pod naszym nadzorem, aby wywiązywali się ze swoich zadań i działań, w sposób świadomy i odpowiedzialny za realizację usług oraz angażowanie ich do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • świadczyć usługi w sposób zabezpieczający pracowników przed urazami i dolegliwościami zdrowotnym oraz utratą życia i zdrowia z równoczesnym zapobieganiem incydentom, wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • zapewniać konsultacje i aktywny współudziału wszystkich pracowników poprzez konsultacje
  i współudział personelu w obszarze BHP w działaniach na rzecz stałej poprawy bezpieczeństwa
  i higieny pracy na stanowiskach pracy,
 • chronić pracowników przed represjami w związku ze zgłaszanymi incydentami, zagrożeniami, ryzykami i szansami oraz propozycjami poprawy warunków BHP,
 • współpracę z kwalifikowanymi dostawcami,
 • stały kontakt i indywidualne podejście do oczekiwań Klienta,
 • ciągłe doskonalenie kwalifikacji i kompetencji pracowników oraz podnoszenie ich stopnia świadomości i odpowiedzialności w zakresie doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • zapewnienie odpowiednich zasobów i środków niezbędnych do utrzymania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Polityka jest jawna, znana wszystkim pracownikom i udostępniana zainteresowanym. Jako właściciel zobowiązuję się i biorę odpowiedzialność za skuteczne funkcjonowanie, doskonalenie i utrzymanie Zintegrowanych Systemów Zarządzania.

Marcin Mistarz

Właściciel

WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright © 2018 MARTECH PLUS. All rights reserved. Webpage created by GMT Grzegorz Mrukwa.