Realizując oczekiwania Klientów, spółka dąży do dostarczenia wyrobów i usług spełniających coraz wyższe standardy jakościowe, środowiskowe i bhp przy uwzględnieniu oszacowanych ryzyk i szans.

 

 
POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

ISO 9001, ISO 14001, PN 18001

 

 

Osiągnięcie powyższej misji zapewnia realizacja określonych celów i zadań dla wszystkich pracowników Firmy. Cele strategiczne, które są ich podstawą umożliwiają stworzenie wizerunku rzetelnego i godnego zaufania partnera.

Należą do nich:

> produkowanie wyrobów i świadczenie usług na najwyższym poziomie,
> poszerzanie rynku zbytu oferowanych wyrobów i usług,
> podnoszenie standardów obsługi Klientów,
> ciągły postęp techniczny i organizacyjny.
   

Wyznaczone cele realizujemy poprzez:

 
> prowadzenie procesów i świadczenie usług w nadzorowanych warunkach zapewniających zaplanowaną jakość oraz bezpieczeństwo użytkowania,
> racjonalne korzystanie ze środowiska i ograniczanie szkodliwego wpływu na otoczenie przy jednoczesnym spełnieniu naszych zobowiązań dotyczących zgodności,
> usuwanie zagrożeń i kontrolowanie ryzyka,
> zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
> spełnianie wymagań przepisów prawa i norm,
> współpracę z kwalifikowanymi dostawcami,
> stały kontakt i indywidualne podejście do oczekiwań Klienta,
> ciągłe doskonalenie kwalifikacji i kompetencji pracowników oraz podnoszenie ich stopnia świadomości i odpowiedzialności w zakresie doskonalenia wdrożonych Zintegrowanych Systemów Zarządzania,
> zapewnienie odpowiednich zasobów i środków niezbędnych do  utrzymania
i doskonalenia Zintegrowanych Systemów
Zarządzania
.
 

Polityka jest jawna, znana wszystkim pracownikom i udostępniana zainteresowanym. Jako właściciel zobowiązuję się i biorę odpowiedzialność za skuteczne funkcjonowanie, doskonalenie i utrzymanie Zintegrowanych Systemów Zarządzania.

 
 Marcin Mistarz
 Właściciel